bip

Prośba do pacjentów o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia prowadzi prace na rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta czy e-skierowanie.

Obecnie CSIOZ w ramach współpracy z Fundacją “MY PACJENCI” prowadzi konsultacje społeczne w ramach Projektu Razem dla Zdrowia, realizowanym przez Fundację.

Pierwszy z badanych przez CSIOZ tematów to e-usługi, ze szczególnym uwzględnieniem e-recepty.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, będącej częścią wspomnianych wcześniej konsultacji.

Ankieta, zbierająca opinie pacjentów i obywateli w zakresie e-zdrowia, e-recepty i poufności danych medycznych znajduje się pod linkiem:

Ankieta

Dziękujemy!

 

Wigilia w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się spotkanie wigilijne. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, Koordynator do spraw projektów Unii Europejskiej Anna Lubaś, Zastępca Dyrektora SPG ZOZ Jedlicze lek. med. Artur Stachowicz, sołtys Żarnowca Jan Krajewski.

Pracownicy z pomocą uczestników DDOM w Żarnowcu wspólnie przygotowali Wigilię. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik na wstępie powitała podopiecznych oraz gości spotkania opłatkowego. Światełko, które przekazała, wprowadziło wszystkich w niecodzienny, świąteczny nastrój. W atmosferę spotkania wprawiły wszystkich słowa modlitwy oraz kolędy: „Nie było miejsca dla Ciebie…” przygotowanej i wspólnie odśpiewanej przez uczestników projektu. Była okazja choć na chwilę oderwać się od kłopotów dnia codziennego. Potem były życzenia, łamanie się opłatkiem. Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze, wszyscy mogli się poczuć jak „w domu”. Na zakończenie miłym akcentem było rozdanie przez pracowników uczestnikom projektu, drobnych, własnoręcznie wykonanych upominków.

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się 8 października br. Uświetnili je swoją obecnością m. in. Ks. Marek Cecuła Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Żarnowcu, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu, a wśród nich sołtys Żarnowca Jan Krajewski, pracownicy SPG ZOZ w Jedliczu, Starosta Krośnieński Jan Juszczak. Honorowymi gośćmi z Ukrainy byli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady w Samborze Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik  podkreśliła pracę i zaangażowanie wielu osób, dzięki którym zrealizowany został projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Pani Burmistrz wraz z koordynatorem DDOM Panią Teresą Jurczak wyraziły wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do powstania tego miejsca: ”…Dziękujemy za wsparcie udzielone przy realizacji projektu utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Miejsce to – stanowiące owoc wspólnej pracy wielu osób – będzie służyć potrzebującym mieszkańcom zarówno Gminy Jedlicze, jak i gmin sąsiednich z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, pomagając im w odzyskaniu sprawności i powrocie do zdrowia. Zaangażowanie w tę szczytną inicjatywę świadczy o wielkim sercu i empatii, za co niniejszym wyrażamy szacunek i uznanie…”

Informacje dotyczące  Dziennego Domu Opieki Medycznej, opis działalności oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie startowej SPG ZOZ  w miejscu pod nazwą  DDOM w Żarnowcu.

Pediatra

Mając na celu zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu, zatrudnił nowego pediatrę:
dr nauk medycznych Sabina Dobosz, lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych.
Od 01.07.2016 r. będzie realizowała świadczenia zdrowotne w Przychodni Rejonowej w Jedliczu w pięciodniowym harmonogramie pracy.

Współpracę z SPG ZOZ w Jedliczu zakończyły lekarz Ewa Skiba i lekarz Jolanta Starzycka.
Dyrekcja SPG ZOZ w Jedliczu wyraża podziękowania za dotychczasową pracę.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu – trwają prace przygotowawcze

Podpisanie umowy 16.06.2016 r. w Ministerstwie Zdrowia przez SPG ZOZ w Jedliczu, jako wnioskodawcy konkursu na pozyskanie dofinansowania w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności o dzienny dom opieki medycznej (DDOM), umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Domu Ludowym w Żarnowcu wymagalnych do przystosowania niezagospodarowanych pomieszczeń na podjecie w nich działalności medycznej.

Harmonogram kolejnych etapów prac i odbiorów przez uprawnione instytucje obejmuje okres do końca września 2016 r, a przyjęcie pierwszych pacjentów przewidziano na październik br.

Dzienny dom opieki medycznej to nowy rodzaj placówki , której główne zadania skierowane będą na rehabilitacje leczniczą pacjentów w celu przywrócenia ich sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku, zgodnie z założeniami realizowanego projektu główną grupę pacjentów powinny stanowić osoby w wieku powyżej 65 lat .

Informacja o zamiarze wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu ul. Traugutta 3, informuje o zamiarze wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych o powierzchni 115,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zapewniając kontynuację możliwości korzystania klientów z tego rodzaju usługi w dotychczasowym miejscu zlokalizowanym w siedzibie SPG ZOZ w Jedliczu ul. Traugutta 3. SPG ZOZ w Jedliczu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu nieograniczonego, który planuje ogłosić w przewidywanym terminie: pierwszy tydzień grudnia 2015 r.

Niezbędnymi dokumentami do wzięcia udziału w przetargu będzie:

 aktualny na dzień składania oferty odpis z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (art. 107 ustawy z dnia z 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne, z właściwego rejestru sądowego lub informacje o wpisie do CEIDG, nie wcześniejsze niż z daty na trzy dni przed składaniem ofert,

 aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi i podatkami za ostatnie 3 miesiące przed upływem składania ofert,

 opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot który przystąpi do przetargu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności farmaceutycznej,

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, w tym wymagane oświadczenia oraz wysokość wadium zostaną określone w ogłoszeniu o przetargu.

Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu

Teresa Jurczak

Nowy pediatra!

Reagując na potrzeby pacjentów, uprzejmie informujemy, iż SPG ZOZ Jedlicze zawarł umowę udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzem Panią Jolantą Starzycką o specjalizacji pediatra, która od 01.04.2015 r. będzie realizowała świadczenia zdrowotne w Przychodni Rejonowej w Jedliczu w pełnym wymiarze godzin pracy. Jednocześnie dotychczasowi lekarze w tej specjalności będą nadal dostępni dla pacjentów przychodni w Jedliczu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze

W związku z trudnościami z dostępem do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jakie aktualnie napotkali Państwo z powodu protestu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, chciałbym poinformować, że opiekę nad Waszym zdrowiem zapewnia w pełnym wymiarze Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin, zapraszamy do korzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 11 Poradni Specjalistycznych oraz badań diagnostycznych. W każdym momencie możecie Państwo złożyć deklarację przystąpienie do SPG ZOZ w Jedliczu i kontynuować leczenie w naszym Ośrodku.

Żadnego pacjenta nie pozostawimy bez pomocy.

Jakub Bereś
Dyrektor SPG ZOZ
w Jedliczu