bip

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) niniejszą informacją wskazuję iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu z siedzibą Jedlicze, ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się drogą mailową – e-mail: pfilip.liwerbeg@onet.pl

  1. Cele przetwarzania osobowych danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty upoważnione.

  1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres od dnia zakończenia umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w zależności od rodzaju dokumentacji.

  1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Zgodnie z w/w artkułem każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z przepisów prawa.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 niniejszej informacji.

  1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu

Jedlicze, dnia 25.05.2018r.