bip

Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu

W październiku br rozpoczęły się prace wykonawcze przebudowy i rozbudowy budynku Przychodni Rejonowej w Jedliczu. Roboty zostaną wykonane według dokumentacji projektowej, specyfikacji warunków zamówienia i oferty Wykonawcy, wyłonionego w postępowaniu przetargowym, z którym SPG ZOZ w Jedliczu zawarł umowę.
Zgodnie z założeniami projektowymi rozbudowywana część Przychodni będzie przeznaczona na Zakład Rehabilitacji. Rozszerzenie usług medycznych o zabiegi fizjoterapii ambulatoryjnej w Przychodni Rejonowej w Jedliczu zapewni większą kompleksowość w realizacji świadczeń medycznych. Decyzja o takiej inwestycji uwzględniła licznie zgłaszane potrzeby w tym zakresie przez pacjentów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych został określony na listopad 2019 r.
B
C

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) niniejszą informacją wskazuję iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu z siedzibą Jedlicze, ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się drogą mailową – e-mail: pfilip.liwerbeg@onet.pl

 1. Cele przetwarzania osobowych danych

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty upoważnione.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe są przechowywane przez wymagany okres od dnia zakończenia umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w zależności od rodzaju dokumentacji.

 1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Zgodnie z w/w artkułem każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z zastrzeżeniem wyjątków wynikających
z przepisów prawa.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3 niniejszej informacji.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu

Jedlicze, dnia 25.05.2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu z siedzibą Jedlicze, ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się drogą mailową – e-mail: pfilip.liwerbeg@onet.pl

 1. Cele przetwarzania osobowych danych

Pani/Pana dane osobowe są zbierane w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami lub usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz inne akty prawne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,

 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1-12 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmioty przetwarzające (podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w zakresie: świadczenia usług przeglądów, napraw i serwisu aparatury medycznej i sprzętu medycznego, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji medycznych, zlecania badań i usług medycznych).

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Uprawnienia z art. 15 – 21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu
o profilowanie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu

Jedlicze, dnia 25.05.2018r.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w świątecznej atmosferze

         To już 18 miesięcy funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Mimo, iż głównym celem tej formy opieki jest udzielanie świadczeń osobom niesamodzielnym przede wszystkim w wieku starszym, wymagającym ze względu na stan zdrowia opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej, to personel tej placówki nie pozostaje obojętny na tworzenie takich warunków, które dają poczucie namiastki domowego ciepła i wręcz rodzinnej atmosfery. Miesiąc marzec jest szczególnym czasem, świętowano uroczystość Dnia Kobiet oraz zorganizowano piękne w swojej oprawie spotkanie przedświąteczne z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych. Osoby korzystające ze świadczeń DDOM, personel, zaproszeni goście, wspólnie z Panią Burmistrz Jolantą Urbanik miały okazję na podzielenie się chwilą radości płynącą z ciepłej atmosfery, wspólnych rozmów przy symbolicznym świątecznym stole oraz złożenia życzeń.

 

Dla wszystkich osób wspierających działania na rzecz zdrowia oraz pacjentów podmiotu

Wesołych Świąt i niech Wielkanoc przyniesie radość i wzajemną życzliwość

w imieniu SPG ZOZ w Jedliczu życzenia składa

Artur Stachowicz                           .

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

PODZIĘKOWANIE ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ DLA DYREKTOR SPG ZOZ W JEDLICZU

Na posiedzeniu Rady Społecznej przy SPG ZOZ w Jedliczu w dniu 18.09.2017 r. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik podziękowała za długoletnią pracę Pani Teresie Jurczak Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu, która z dniem 08.09.2017 r. zakończyła zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę.

W słowach podziękowania podkreślone zostało zaangażowanie Pani Dyrektor w rozwój podmiotu, podejmowane zadania inwestycyjne, a przede wszystkim za fachowość i zaangażowanie w zadania zarządcze i godne reprezentowanie podmiotu.

W imieniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji podziękowanie wyraziła Przewodnicząca – Radna Krystyna Marć, za wszelkie działania na rzecz organizacji służby zdrowia w kierowanym przez siebie podmiocie oraz otwartość na potrzeby pacjentów.

W gronie pracowników oraz osób współpracujących podziękowano Pani Dyrektor za wspólną pracę, która trwała od 2003 r. życząc wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

Dziękujemy!

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W związku z realizacją przez Ministerstwo Zdrowia działania 15.6. „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”, tj. internetowej kampanii antykorupcyjnej udostępniamy możliwość dotarcia do aktualnej publikacji opracowanej przez Ministerstwo Zdrowia, z którą można się zapoznać na stronie:

KW_1002747_S_plik6

Prośba do pacjentów o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!

Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia prowadzi prace na rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta czy e-skierowanie.

Obecnie CSIOZ w ramach współpracy z Fundacją “MY PACJENCI” prowadzi konsultacje społeczne w ramach Projektu Razem dla Zdrowia, realizowanym przez Fundację.

Pierwszy z badanych przez CSIOZ tematów to e-usługi, ze szczególnym uwzględnieniem e-recepty.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, będącej częścią wspomnianych wcześniej konsultacji.

Ankieta, zbierająca opinie pacjentów i obywateli w zakresie e-zdrowia, e-recepty i poufności danych medycznych znajduje się pod linkiem:

Ankieta

Dziękujemy!

 

Wigilia w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się spotkanie wigilijne. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Sekretarz Gminy Jedlicze Barbara Korzeniowska, Koordynator do spraw projektów Unii Europejskiej Anna Lubaś, Zastępca Dyrektora SPG ZOZ Jedlicze lek. med. Artur Stachowicz, sołtys Żarnowca Jan Krajewski.

Pracownicy z pomocą uczestników DDOM w Żarnowcu wspólnie przygotowali Wigilię. Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik na wstępie powitała podopiecznych oraz gości spotkania opłatkowego. Światełko, które przekazała, wprowadziło wszystkich w niecodzienny, świąteczny nastrój. W atmosferę spotkania wprawiły wszystkich słowa modlitwy oraz kolędy: „Nie było miejsca dla Ciebie…” przygotowanej i wspólnie odśpiewanej przez uczestników projektu. Była okazja choć na chwilę oderwać się od kłopotów dnia codziennego. Potem były życzenia, łamanie się opłatkiem. Uroczystość przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze, wszyscy mogli się poczuć jak „w domu”. Na zakończenie miłym akcentem było rozdanie przez pracowników uczestnikom projektu, drobnych, własnoręcznie wykonanych upominków.