bip

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu odbyło się 8 października br. Uświetnili je swoją obecnością m. in. Ks. Marek Cecuła Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Żarnowcu, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu, a wśród nich sołtys Żarnowca Jan Krajewski, pracownicy SPG ZOZ w Jedliczu, Starosta Krośnieński Jan Juszczak. Honorowymi gośćmi z Ukrainy byli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady w Samborze Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak.

Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik  podkreśliła pracę i zaangażowanie wielu osób, dzięki którym zrealizowany został projekt utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. Pani Burmistrz wraz z koordynatorem DDOM Panią Teresą Jurczak wyraziły wdzięczność wszystkim, którzy dołożyli cegiełkę do powstania tego miejsca: ”…Dziękujemy za wsparcie udzielone przy realizacji projektu utworzenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Miejsce to – stanowiące owoc wspólnej pracy wielu osób – będzie służyć potrzebującym mieszkańcom zarówno Gminy Jedlicze, jak i gmin sąsiednich z powiatu krośnieńskiego i jasielskiego, pomagając im w odzyskaniu sprawności i powrocie do zdrowia. Zaangażowanie w tę szczytną inicjatywę świadczy o wielkim sercu i empatii, za co niniejszym wyrażamy szacunek i uznanie…”

Informacje dotyczące  Dziennego Domu Opieki Medycznej, opis działalności oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie startowej SPG ZOZ  w miejscu pod nazwą  DDOM w Żarnowcu.

Pediatra

Mając na celu zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej SPG ZOZ w Jedliczu, zatrudnił nowego pediatrę:
dr nauk medycznych Sabina Dobosz, lekarz pediatra, specjalista w zakresie chorób zakaźnych.
Od 01.07.2016 r. będzie realizowała świadczenia zdrowotne w Przychodni Rejonowej w Jedliczu w pięciodniowym harmonogramie pracy.

Współpracę z SPG ZOZ w Jedliczu zakończyły lekarz Ewa Skiba i lekarz Jolanta Starzycka.
Dyrekcja SPG ZOZ w Jedliczu wyraża podziękowania za dotychczasową pracę.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu – trwają prace przygotowawcze

Podpisanie umowy 16.06.2016 r. w Ministerstwie Zdrowia przez SPG ZOZ w Jedliczu, jako wnioskodawcy konkursu na pozyskanie dofinansowania w celu rozszerzenia dotychczasowej działalności o dzienny dom opieki medycznej (DDOM), umożliwiło rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Domu Ludowym w Żarnowcu wymagalnych do przystosowania niezagospodarowanych pomieszczeń na podjecie w nich działalności medycznej.

Harmonogram kolejnych etapów prac i odbiorów przez uprawnione instytucje obejmuje okres do końca września 2016 r, a przyjęcie pierwszych pacjentów przewidziano na październik br.

Dzienny dom opieki medycznej to nowy rodzaj placówki , której główne zadania skierowane będą na rehabilitacje leczniczą pacjentów w celu przywrócenia ich sprawności i zdolności do funkcjonowania w środowisku, zgodnie z założeniami realizowanego projektu główną grupę pacjentów powinny stanowić osoby w wieku powyżej 65 lat .

Informacja o zamiarze wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu ul. Traugutta 3, informuje o zamiarze wydzierżawienia pomieszczeń użytkowych o powierzchni 115,5 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, zapewniając kontynuację możliwości korzystania klientów z tego rodzaju usługi w dotychczasowym miejscu zlokalizowanym w siedzibie SPG ZOZ w Jedliczu ul. Traugutta 3. SPG ZOZ w Jedliczu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze przetargu nieograniczonego, który planuje ogłosić w przewidywanym terminie: pierwszy tydzień grudnia 2015 r.

Niezbędnymi dokumentami do wzięcia udziału w przetargu będzie:

 aktualny na dzień składania oferty odpis z Krajowego Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych (art. 107 ustawy z dnia z 6 września 2001 Prawo farmaceutyczne, z właściwego rejestru sądowego lub informacje o wpisie do CEIDG, nie wcześniejsze niż z daty na trzy dni przed składaniem ofert,

 aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi i podatkami za ostatnie 3 miesiące przed upływem składania ofert,

 opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że podmiot który przystąpi do przetargu jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności farmaceutycznej,

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, w tym wymagane oświadczenia oraz wysokość wadium zostaną określone w ogłoszeniu o przetargu.

Dyrektor SPG ZOZ w Jedliczu

Teresa Jurczak

Nowy pediatra!

Reagując na potrzeby pacjentów, uprzejmie informujemy, iż SPG ZOZ Jedlicze zawarł umowę udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z lekarzem Panią Jolantą Starzycką o specjalizacji pediatra, która od 01.04.2015 r. będzie realizowała świadczenia zdrowotne w Przychodni Rejonowej w Jedliczu w pełnym wymiarze godzin pracy. Jednocześnie dotychczasowi lekarze w tej specjalności będą nadal dostępni dla pacjentów przychodni w Jedliczu.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze

W związku z trudnościami z dostępem do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jakie aktualnie napotkali Państwo z powodu protestu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim, chciałbym poinformować, że opiekę nad Waszym zdrowiem zapewnia w pełnym wymiarze Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin, zapraszamy do korzystania z usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 11 Poradni Specjalistycznych oraz badań diagnostycznych. W każdym momencie możecie Państwo złożyć deklarację przystąpienie do SPG ZOZ w Jedliczu i kontynuować leczenie w naszym Ośrodku.

Żadnego pacjenta nie pozostawimy bez pomocy.

Jakub Bereś
Dyrektor SPG ZOZ
w Jedliczu

Szanowni Pacjenci!!!

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2014r. i 31 grudnia 2014r.  

przychodnia ZOZ w Jedliczu będzie czynna w godzinach od 7.00 do 18.00.

W tych dniach Ośrodki Zdrowia w Jaszczwi, Potoku i Moderówce są zamknięte