Dzienny Dom Opieki Medycznej w Żarnowcu

ddoz1

plakat DDOM

Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności SPG ZOZ w Jedliczu o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu

Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2018

Cel główny:

Rozwój systemu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi w środowisku lokalnym w wyniku utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu dla 84 osób, w tym 63 osób starszych (65+) zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego w okresie trwania projektu tj. 01.07.2016-30.06.2018r.

Grupa docelowa:

1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu organizator DDOM w Żarnowcu, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 97% wartości projektu będzie możliwe rozszerzenie profilu działalności o wsparcie opieki dziennej i uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów leczniczych o kodzie 2200 wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia 17.05.2012r. w sprawie systemu resortowych kodów (…)

2. 84 osób, w tym 50 kobiet (59,5%) korzystających z opieki w DDOM,  zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie obszaru powiatu krośnieńskiego i jasielskiego (obszar zbieżny z obecnym terenem wsparcia pacjentów SPG ZOZ), w tym co najmniej 63osób w wieku 65+ (41 kobiet, 22 mężczyzn), które:

- są bezpośrednio po hospitalizacji i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej

- w okresie ostatnich 12 mc-y udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Zadania:

1. Dostosowania i doposażenia w sprzęt DDOM w Żarnowcu.

2. Prowadzenia DDOM w Żarnowcu.

3. Organizacja szkoleń edukacyjnych dla pacjentów DDOM i ich rodzin.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

1. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu– 12 szt.

2. Liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą cały zaplanowany cykl usprawniania – 76 osób

3. Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej – 80%

4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi- 1 szt.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 842 798,94 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 127 199,81 zł

Wkład własny SPG ZOZ w Jedliczu: 30 000,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia: 

Rodzaj wsparcia Data udzielenia wsparcia Godziny udzielenie wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej 03.10.2016-30.09.2018 7.30-16.30 DDOM w Żarnowcu, gm. Jedlicze

Rekrutacja uczestników:

Regulamin rekrutacji DDOM
Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania
Deklaracja udziału w projekcie
Formularz zgłoszenia do projektu
Oświadczenie uczestnika projektu
Skierowanie do DDOM
Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do DDOM
 

ddoz3.jpg